Algemene bepalingen

 

Art. 1. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk gemaakt worden. 
Art. 2. De huurovereenkomst dient binnen 14 dagen na dagtekening in het bezit van de verhuurder te zijn.
Art. 3. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder 1 week voorafgaand aan het evenement wordt 100% van de afgesproken huurprijs in rekening gebracht. Geschiedt de annulering binnen 1 maand dan wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.
Art. 4. Het is de huurder niet toegestaan de ruimte onder te verhuren.
Art. 5. De huurder is gehouden het theater slechts te gebruiken voor de activiteit of het evenement, zoals schriftelijk of mondeling overeengekomen. Wil de huurder het theater voor een ander gebruik aanwenden, dan dient vooraf toestemming gevraagd te worden van de verhuurder.
Art. 6. De huurder mag geen veranderingen of wijzigingen in het gehuurde aanbrengen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
Art. 7. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het gebouw door hem of door hem toegelaten personen.
Art. 8. De huurder is gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in vorig punt genoemd te voorkomen. Het nemen van dergelijke maatregelen ontslaat de huurder niet van de verplichting optredende schade als voren bedoeld te vergoeden.
 
Art. 9. Voor en tijdens het evenement dienen maatregelen genomen te worden die de theatercommissie noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte. Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek gemaakt wordt.
Art. 10. Behoudens grove schuld of nalatigheid is verhuurder niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van door huurder aangevoerde goederen.
Art. 11. De huurder vrijwaart de verhuurder van aanspraken inzake belasting, BTW en Bumarechten.
Art. 12. De huurder dient zich aan de huisregels te houden.
Indien zich situaties voordoen, waarin het contract niet voorziet dan beslist de verhuurder. Een beslissing in deze is bindend.
Art. 13. Het totaal aantal bezoekers dat volgens de brandweervoorschriften in de zaal mag zijn, bedraagt 85. Verdeeld over zaal en foyer mag het totaal aantal bezoekers 100 zijn, inclusief de eigen mensen van de verhuurder.
Art. 14. De verhuurder behoudt zich het recht voor om voor of tijdens de verhuring, personen of groepen met opgaaf van redenen aan de huurder de toegang tot het pand te weigeren.
Art. 15. De huurder verplicht zich de ruimte na het gebruik in de oorspronkelijke staat achter te laten (zie huisregels).
Art. 16. Bij gelijktijdig gebruik van het theater en de aanpalende ruimten worden de activiteiten over en weer gerespecteerd.
Art. 17. Voor langlopende contracten geldt: wanneer de verhuurder het theater en/of de foyer voor eigen doeleinden nodig heeft, wordt dit ruim van tevoren kenbaar gemaakt (minimaal 1 maand) en wordt in overleg met de huurder een ander tijdstip overeen gekomen.
Art. 18. Het huurbedrag dient voorafgaande aan het evenement overgemaakt te worden aan de verhuurder. Indien de huurder in aanmerking komt voor een subsidie vanwege de verhuurder wordt het gesubsidieerde bedrag na afloop van het evenement gerestitueerd.